HASTA AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Aydınlatma Metni:

İşbu metin veri sorumlusu olan Prof. Dr. HAŞMET AYHAN HANAĞASI (kısaca DOKTOR veya Muayenehane olarak adlandırılacaktır) tarafından işlenecek kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriz konusunda tarafınıza bilgilendirme yapılmak için hazırlanmıştır. Muayenehane tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir; Bu bilgilerin dışında kişisel verileriniz işlenecek olursa bu konu da tarafınıza bilgilendirme yapılıp açık rıza istenecektir.

 • Adınız soyadınız,
 • T.C. Kimlik bilgileriniz, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız,
 • Doğum yeriniz ve tarihiniz,
 • Cinsiyetiniz,
 • Adresiniz,
 • Telefon numaranız,
 • E-posta adresiniz,
 • Size özgülenen hasta protokol numaranız,
 • Ödeme, fatura bilgileri, finansal bilgileriniz,
 • Özel sağlık sigortası ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgileriniz,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,
 • Genel olarak biyometrik ve genetik verileriniz,
 • Laboratuvar sonuçlarınız,
 • Test, tahlil ve tetkik sonuçlarınız,
 • Muayene verileriniz,
 • Check-up bilgileriniz,
 • Görsel ve işitsel verileriniz,(KAMERA VE SES KAYDI VARSA)
 • TELEFON KAYITLARI (TELEFON KAYITLARI SAKLANIYORSA)
 • Reçete bilgileriniz ve sağlık verileriniz,
 • İrtibat kurulacak hasta yakını adı-soyadı,t.c. kimlik no, adres ve telefon bilgileri
 • Posta, telefon, faks, e-posta ve sair kanalar ile bize ulaştığınız taktirde paylaştığınız diğer verileriniz.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; aşağıda açıklanan kapsam dâhilinde işlenebilecektir.

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması,
 • Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlanması,
 •  Muayenehanenin iç işleyişini planlanma ve yönetme süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapılması,
 • Faturalandırma yapılması,
 • Kimliğinizin doğrulanması,
 • Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması,
 • Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt ve bilgi verilmesi,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verilmesi,
 • Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz edilmesi,
 • Muayenehanenin iç politika ve prensiplerine uyum sağlanması,
 • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,
 • Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
 • İlaç veya tıbbi cihaz temin edilmesi,
 • Yeni tedavi yöntemleri hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
 •  Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Hasta ve hasta yakınları ile iletişimin sağlanması,
 • Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

MUAYENEHANE tarafından açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel ve özel kişisel  verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, birlikte çalıştığımız hekimlere (Prof. Dr. Murat Emre,  Dr. Zeynep Tüfekçioğlu ve diğerleri), Muayenehane muhasebesini tutan ve denetleyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerimiz ile Yeminli Mali Müşavirlerimize,  hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek, danışmalık ve hizmet aldığımız başta MEDİCA olarak bilinen, randevu sistemine kayıt ve yer sağlayıcı olan DİNÇER SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. ve diğer firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Muayenehane avukatlarımıza, ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetlerine, zorunlu görülmesi halinde ise Sağlık Bakanlığı’nın Muayene Bilgi Yönetim Sistemine  aktarılabilecektir.

MUAYENEHANE tarafından açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel ve özel kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, kamera görüntüleri, telefon kayıtları, başvuru formları, tedavi esnasında tarafımıza ilettiğiniz şahsen verdiğiniz bilgiler ile tedavi için yapılan testler, laboratuvar sonuçları ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, açık rızanızın varlığı halinde bu sebebe sayalı olarak, açık rızanın olmadığı hallerde, Mevzuatta açıkça saklanmasının öngörülmesi, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla MUAYENEHANE’nin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması veya MUAYENEHANE’nin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli olması halinde saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz tedaviniz devam ettiği sürece ve tedavinizin sona ermesi halinde sona erme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle MUAYENEHANE’ye başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi MUAYENEHANE’den temin edebileceğiniz veyahut www.hasmethanagasi.com alan adlı internet sitesinde yayınlanan veya yayınlanacak olan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Harbiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No: 79 34367 Şişli/İstanbul” adresine, bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde MUAYENEHANE tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin MUAYENEHANE için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.(10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde MUAYENEHANE tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez).6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip MUAYENEHANE tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim, anladım ve muvafakat ediyorum.

…/…/20… 
Kendi /      Yakını (yakınlık derecesi)                            

Ad-Soyad:                                                                  

TC Kimlik No:                                                             

İmza:  

Açık Rıza Beyan Formu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip MUAYENEHANE  tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması, Randevu aldığım takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlanması, Kliniğin iç işleyişini planlanma ve yönetme süreçlerinin yerine getirilmesi, Hizmetlerinizi geliştirmek amacıyla analiz yapılması, Faturalandırma yapılması, Kimliğimin doğrulanması, Anlaşmalı kurumlarla ilişkinimin doğrulanması, Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt ve bilgi verilmesi, Hizmetlerinize ilişkin soru veya şikayetlerime yanıt verilmesi, Sunduğunuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımımın analiz edilmesi; Muayenehane’nin iç politika ve prensiplerine uyum sağlanması, Sağlık hizmetleri almamı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması; Hizmetlerinize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla benimle iletişime geçilmesi, İlaç veya tıbbi cihaz temin edilmesi, Yeni tedavi yöntemleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, benimle ve benim yakınlarım ile iletişimin sağlanması, Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması, Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için; kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin, tarafınızca kaydedilmesine, işlenmesine, depolanmasına, paylaşılmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, muhafaza edilmesine; Kendi irademle seçtiğim yakınlarım tarafından verilecek kişisel ve özel kişisel verilerimin  de kaydedilmesine, işlenmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, muhafaza edilmesine;

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçları yerine getirebilmek için iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, bulabileceğiniz destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, MUAYENEHANE avukatlarımıza, ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetlerine aktarılmasına; Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçları yerine getirebilmek için yurtdışına  aktarmasına; açıkça onay veriyorum.

HASTANIN    Adı-Soyadı:                                                  İmza:                                      Tarih:

Bu Sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

 

Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Şirketimiz ve ziyaretçi bilgilerinin korunmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için Gizlilik Bildirimimize bakınız.

Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinin kullanımına ilişkin bilgilerinizin hatırlanması ve bu bilgilerinizin kaydedilmesi gerekmektedir. Tüm bu işlemler küçük metin dosyaları olarak nitelendirilen Çerezler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu internet sitesindeki Çerezler az miktardaki bilgileri depolayarak, Server aracılığıyla bilgisayarınıza ya da diğer aygıtlara yüklenir. Bu internet sitesini her ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız çerezleri bu internet sitesine gönderir; böylece internet sitesi sizi tanır ve kullanıcı tercihleri gibi bilgilerinizi hatırlar. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org/ sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Bu internet sitesini her kullandığınızda, çerezler ve diğer teknolojiler aracılığıyla bilgi toplanabilir. Bu internet sitesini kullanarak, Çerez Bildiriminde açıklanan çerez kullanımını, ayrıca deloitte.com bünyesinde ziyaret edebileceğiniz ülke, bölge ya da hizmet bazlı diğer internet sitelerindeki çerez bildirimlerinde açıklanan çerez kullanımını da kabul etmiş olursunuz.

Kullanılan çerez türleri ve nedenleri?

Kullanılan bazı çerezler, internet sitemizi kullanabilmeniz ve kayıtlı kullanıcılar için sunulan güvenli içeriklere erişim sağlamak gibi bazı özelliklerden faydalanabilmeniz için gereklidir. 

İnternet sitesini kullanırken yaptığınız dil ya da bölge seçimi gibi tercihleri ve bilgileri kaydedebilmek ve size daha uygun hizmet sunabilmek için Fonksiyonel Çerezler kullanılmaktadır. Bu bilgiler genellikle isimsiz olup, başka amaçlar doğrultusunda kullanılmamaktadır. 

İçeriğimizin verimliliğini ve kullanıcılarımızın ilgi alanlarını anlayabilmek ve Sitemizin işleyişini geliştirebilmek için biz ya da hizmet sağlayıcılarımız analitik hizmetlerden de yararlamaktayız. Ayrıca, ziyaretçi sayısını ölçebilmek için web işaretçisi veya takip imleci kullanılmakta ve Sitedeki bireysel kullanıcı sayısını ve kullanıcıların siteye erişim sıklığını gözlemlemek için ise sitemizde Performans Çerezleri kullanılmaktadır. Bu bilgiler sadece istatistiksel amaçlarla kullanılmakta olup, kullanıcıların bireysel olarak tespit edilmesi amacıyla kullanılmamaktadır.  Ancak, Sitemize kayıt olmanız durumunda bu bilgiler Site kullanımınızı analiz edebilmek için web analitik hizmetlerinden gelen bilgilerle ve çerezlerle birleştirilebilir. 

Bu internet sitesinde, kullanıcılara belirli reklamları ileten Reklam Çerezleri kullanılmamaktadır. 

Kullanılan çerezler ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bize ulaşın.

Çerezler nasıl kontrol edilir?

Bu internet sitesine erişim sağlayarak bilgisayarınıza ya da  yukarıda açıklanan aygıtlara çerezler yerleştrilebileceğini kabul etmiş bulunmaktasınız. Ancak, çerezleri çeşitli şekillerde kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz. Çerezleri kaldırmanız ya da engellemeniz halinde, bunun internet sitesi kullanımınızı etkileyebileceğini ve internet sitesindeki bazı kısımlara erişimde sıkıntı yaşayabileceğinizi hatırlatırız. 

Tarayıcı kontrolü

Çoğu tarayıcılar, bilgisayarınızdaki çerezleri görme, çerezleri birer birer silme ya da belirli internet sitelerinden veya tüm internet sitelerinden gelen çerezleri engelleme imkanı sağlar. Çerezlerin tamamını silmeniz halinde, yaptığınız tüm tercihlerin  – ki buna çerezlerden yararlanma seçeneği de dahildir – silineceğini hatırlatırız. Tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri nasıl filtreleyeceğiniz veya engelleyeceğinizle ilgili daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org/   ya da http://www.cookiecentral.com/faq/ linkine bakınız.

Analitik Çerez Ayarları

Ayarlarınızı değiştirerek internet sitelerindeki isimsiz arama faaliyetlerinizin analitik çerezler tarafından kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Gizlilik politikaları ve çerez ayarları ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki hizmet sağlayıcı linklere tıklayabilirsiniz:

Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Yerel Paylaşımlı Nesne (LSOs) veya Flash Çerez Ayarları

Yerel paylaşımlı  nesne ya da flash çerezler tüm diğer çerezler gibidir ancak bunlar ayrıca başka bilgi türlerini de kaydedebilir. Bu çerezlerin ayarlanmasında yukarıda belirtilen değişiklikler yapılamaz. Bu internet sitesinin bazı kısımlarında media player özellikleri ile ilgili kullanıcı tercihlerini kaydetmek için bu tür çerezler kullanılmıştır. Bazı videoların düzgün şekilde çalışması için de bu çerezlerin kullanılması zorunludur. Bu çerezlerle ilgili düzenlemeleri, Adobe internet sitesini ziyaret ederek manuel olarak yapabilirsiniz. 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Sosyal tuşlar

Kullanıcıların internet sayfalarını paylaşması ya da işaretlemesi için “sosyal tuşlar” kullanılmaktadır. Bunlar üçüncü parti sosyal medya siteleri için koyulmuş tuşlardır ve bu  sosyal medya internet siteleri, bu internet sitesi de dahil olmak üzere, Internetteki aktivitelerinizle ilgili bilgileri kaydedebilir. Bu internet sitelerinin sizinle ilgili bilgileri nasıl kullandığını, bunu nasıl engelleyeceğinizi ya da bilgileri nasıl sileceğinizi öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım kurallarını ve gizlilik politikalarını inceleyiniz. 

Dış kaynaklı web hizmetleri

Bu internet sitesinde yer alan sayfa içeriklerinde bazı durumlarda dış kaynaklı web hizmetlerinden yararlanılmaktadır. (Ör: resimlerin ve videoların görütülenmesi ya da anket yapılması gibi). Sosyal tuşlarda olduğu gibi, bu sitelerin ya da dış kaynaklı çalışma alanlarının sizin kullandığınız içeriğe ait bilgileri toplaması/saklaması engellenememektedir. 

E-posta İletişimi

Size gönderdiğimiz bazı e-postalarla ilgili okundu, açıldı ya da başkasına iletildi bilgilerine ulaşarak, iletişimimizi daha ilgi çekici ve işlevsel hale getirebilmek için takip teknolojileri kullanabiliyoruz. Gönderdiğimiz e-postalarda takip özelliğini kaldıramadığımızdan, size gönderilen içeriğin okunduğu, açıldığı ya da başkasına iletildiği bilgisine ulaşmamızı istemiyorsanız, kaydınızı silmeniz gerekmektedir. Bize ulaşın bölümünden her zaman iletişim tercihlerinizi güncelleyebilir ya da bizden aldığınız e-postalardaki talimatları uygulayarak, üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.  

Şirketimiz, gerekli olduğu hallerde, bu Çerez Bildirimini değiştirebilir. Bildirimin değiştirildiği hallerde sayfanın üst kısmındaki güncelleme tarihi tarafımızdan değiştirilerek, güncelenen ya da değiştirilen Çerez Bildirimi belirtilen tarihten itibaren geçerli olacaktır. Çerez (Cookie) Bildirimini belirli zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.